Dluhopisy

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit dluh věřiteli. Tento dluh je pak navýšen o úrok. Emitent se zavazuje splnit všechny svoje závazky. Dluhopis je zastupitelný cenný papír.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou též cenným papírem. Hlavní princip spočívá ve vydání státních dluhopisů, pomocí kterých si stát půjčí od obyvatelů peněžní prostředky.

České dluhopisy

Jedná se o velmi bezpečnou investici, jelikož se zde zaručuje stát. Jde o tzv. konzervativní způsob investování.

Emise dluhopisů

Emise státních spořících dluhopisů je prováděna prostřednictvím státu. Přímo Ministerstvem financí. Emisi státních dluhopisů zajišťuje Česká národní banka.

Státní dluhopisy

Mluvíme-li o dluhopisech, máme na mysli dluhové cenné papíry. Dluhový cenný papír představuje závazek emitenta splatit věřiteli veškerý dluh. Tento dluh je pak navýšen o úrok.

Dluhopisy je možné rozdělit podle několika hledisek. Jedná s o rozdělení dle doby splatnosti, podle emitenta, způsobu úročení nebo dle rizika.

Podle splatnosti rozlišujeme dluhopisy krátkodobé, které mají splatnost do jednoho roku, střednědobé (se splatností od jednoho do deseti let) a dlouhodobé dluhopisy, které jsou splatné od deseti let a více.

Z hlediska emitenta je možné rozlišovat dluhové cenné papíry:

  • bankovní, které jsou emitovány těmito finančními institucemi
  • korporátní dluhopisy jsou vydávány určitými společnostmi, podniky. Tento typ dluhopisů má různou míru rizikovosti a tím také různou výši úroků
  • komunální dluhové cenné papíry vydávány obcemi nebo městy, k jejich vydání je potřebné opatřit souhlas Ministerstva financí
  • pokladniční poukázky, vydané Ministerstvem financí. Jedná se o dluhopisy se splatností do jednoho roku. Výnosy z těchto poukázek jsou nižší
  • státní dluhopisy, jejichž emitentem je stát. Přímo je vydává Ministerstvo financí prostřednictvím České národní banky. Tento druh cenných papírů je typem „bezrizikové“ investice. A to z toho důvodu, že ručení zajišťuje stát. Výnosy z těchto dluhopisů jsou vypláceny Českou národní bankou. Výnosy jsou před vyplacením sníženy o 15% srážkovou daň. Stát prostřednictvím takto získaných peněžních prostředků investuje do infrastruktury nebo peníze slouží ke snížení státního dluhu

Podle úroků je možné rozdělit dluhové cenné papíry na dluhopisy:

  • s pevným kupónem – výše kupónu je stejná po celou dobu životnosti dluhopisu. Můžeme si tak velmi snadno spočítat budoucí zisk. Značnou nevýhodou dluhopisů s pevným kupónem je jejich nerentabilnost
  • s proměnlivým zúročením – tento typ je závislý na referenčních sazbách
  • s nulovým zúročením – během jejich trvání se nevyplácí žádné kupónové platby. Abychom dosáhli výnosu, je nutné, aby věřitelé nakupovali cenné papíry s diskontem. To znamená, pod nominální hodnotu dluhopisu, kterou je dlužník povinen splatit
  • indexované – jejich výše se odráží od vývoje indexů mezd, cen zlata, ropy a jiných komodit

Státní dluhopisy jsou vydávány státem, Ministerstvem financí prostřednictvím České národní banky. Tato emise je prováděna tzv. holandskou aukcí, kde je nejdříve stanovena vysoká vyvolávací cena, které se postupem snižuje. Snižuje se do té doby, dokud není přijata některým z účastníků aukce. Co se týče emise státních dluhopisů občanům, první byla provedena v loňském roce na podzim. Tato emise měla veliký úspěch. Získalo se kolem 20 miliard korun. Druhá emise občanům proběhla letos, to je v roce 2012 na jaře. Touto emisí získal stát kolem 15 miliard korun. Aby mohla být emise uskutečněna, musí být splněny emisní podmínky Ministerstva financí.

Články

Archív

25.4.2018

E15.cz - Světová ekonomika poroste téměř čtyřprocentním tempem, odhaduje Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na letošní i příští rok. V obou letech počítá s růstem hrubého domácího produktu…

21.4.2018

E15.cz - Zápisník Jaroslava Bukovského: Chytří Češi

Lidem v Česku se během příštích let naskytne unikátní šance zbohatnout. Průměrné stáří aut v zemi totiž vzrostlo na téměř 15 let. Některá…

18.4.2018

E15.cz - Nejvýznamnější archeologický objev 21. století? Vědci odhalili tisíce mayských staveb v guatemalské džungli

Desítky tisíc dosud neznámých staveb mayské civilizace, včetně pyramid a paláců, objevil mezinárodní tým vědců pomocí laserové technologie LIDAR na severu Guatemaly. Ruiny…

O webu

Státní dluhopisy patří do oblasti dluhopisů, které jsou členěny podle emitenta. Státní dluhopisy emituje stát, přímo Ministerstvo financí prostřednictvím České národní banky. Naše webové stránky poskytuje informace o dluhopisech jako takových, o jejich rozdělení. Zaměřujeme se zejména na podávání informací týkajících se právě státních dluhopisů. Jakým způsobem se emitují a dozvíte se něco málo o nově emitovaných dluhopisech občanům.